صلو عَلَیک مَلیکُ السَما ای کشته حسادت دنیا | صلو عَلَیک مَلیکُ السَما ای تشنه مقطع عزا | یا ابا عبدالله | مظلوم بودی و از آب فرات محروم بودی و | قلبت می تپید زنده بودی و رگ هاتو برید