لحدُ میزارن پیرهنی که باهاش همش سینه زدُ میزارن

لحدُ میزارن رو کفن پرچم زینب(س) مددُ میزارن

کفنُ میبندن با یه خورده پنبه راه دهنُ میبندن

کفنُ میبندن ب سرش سربند جانم حسنُ(ع) میبندن