منی که هر نفسم اسمتو گفتم
نکنه یه روزی از چشمات بیفتم
به من مرده یه جون تازه دادی
برا نوکری به من اجازه دادی