من عاشق و بیقرار حسینم
با یاد زینب به صد شور و شینم