میرسه باز به گوشم صدای فاطمیه
قرار سینه زنا شبای فاطمیه
دوباره شال مشکی عزا
دوباره بیرق و کتیبه ها