میمیره ملتی که توی راه تو شهید نداده
درو۵ق میگه هرکسی که تورو داره وامیدنداره