میدونم امشب توی بین الحرمینی

برات بمیرم که غریب تر از حسینی)۲

قربون چشم های ترت

منم همون در به درت

عرضه ندارم بشم از ۳۱۳ نفرت

من که ابن مهزیارت نمیشوم

خوب میدونم اینو یارت نمیشم

مثل خوب ها بیقرارت نمیشوم

بیقرارت نمیشوم

(روز ظهورت عشق بی حد میشه

روزی که واسه دشمنت بد میشه

عموت ابولفضل علم میگیره

سپاهت از زیر علم رد میشه)۲

از زیر علم رد میشه

(راهی مدینه و نجف

کربلا و بعد مشهد میشه)۲

(هر شب جمعه توی بین الحرمین

برات بمیرم که غریب تر از حسینی)۳

خاک دو عالم به سرم

خیلی ازت بی خبرم

روم نمیشه دیگه بگم

منتظر منتظرم

من درسته که دلم مرده آقا

اما باز با تو گره خورده آقا

جمکرانت دلم رو برده آقا

دلم رو برده آقا

(روز ظهورت عشق بارون میشه)۲

چشمای عاشقا گریون میشه

دیگه چی میمونه به جز عشق آقا

(وقتی که هرچی دل مجنون میشه)۲

هر چی دل مجنون میشه

(راهی نجف کربلا ، حرم مهمون میشه)۲

(غرق قدم زدن تو بین الحرمین

برات بمیرم که غریب تر از حسینی)۲

(روز ظهورت عشق بی حد میشه

روزی که واسه دشمنت بد میشه

عموت ابولفضل علم میگیره

سپاهت از زیر علم رد میشه)۲