کرب و بلا و کرب وبلا وا وای
حسین غریب مادر
قافله سالار من کجایی ای دوای دردم
پی تو هرکجا مردم تو رو توقتلگاه گم کروم