یحسین، شده دل به نامت
یحسین، من شدم غلامت
یحسین، خیلی میخوامت!

یحسین، ماه من و مراد من
یحسین، معین من عماد من
یحسین، تو میبری دل من و
یحسین، تو میرسی به داد من

الهی که قربون اسمت بشم
الهی فدات شن پدر مادرم
الهی شبیه شهیدا منم
ببینم تو رو دمِ آخرم

ماه من و مراد من
معین من عماد من
تو میبری دل من و
تو میرسی به داد من

شعر‌: #حاج_محمد_صمیمی