دلبر دلش گرفته، دلدار گریه کرده
عاشق همیشه وقته دیدار گریه کرده

در کسوت گدایی، حرفی بلد نبودیم
سائل همیشه جای اصرار، گریه کرده

به دوستی بنده، مشتاق‌تر خدا بود
از توبه گنه‌کار غفار، گریه کرده

درد مریض را جز درد آشنا نفهمید
گاهی طبیب هم با بیمار، گریه کرده

با گریه طفل هرچه که خاسته گرفته
حاجت گرفته کودک، هربار گریه کرده

یک یا حسین گفته، وا کرده روزه‌اش را
آن تشنه که زمان افطار، گریه کرده