از این بی وفایم خیلی دلم گرفته
باید به خود بیایم خیلی دلم گرفته
ادعونی استجب را خواندم ولی از اینکه
لنگ هست هر دو پایم خیلی دلم گرفته
در خود شکسته از بغض گفتم میان سجده
با اشک بی صدایم خیلی دلم گرفته
ردم نکن به والله جز تو کسی ندارم
کاری بکن برایم خیلی دلم گرفته
دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته
میبینی بازم چجوری روزو شبمو ازم گرفته