امشب بگو که ای خدا
شرمندتم شرمندتم
وا کن به روی من درو من هرچی باشم بندتم
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا…
من چی بگم وقتی خودت داری میبنی حالمو
امشب بیاو پاره کن پرونده ی اعمال
گریه ی دوای دردمه نگیری مرحمو
خیلی خجالت می کشم از بس شکستم توبمو
گفتی بیا من اومدم دیدی چطور زانو زدم
با صد امیدو آرزو خونتو امشب در زدم
یا ربنا یا رربنا اغفرلنا