عبدالزهرا خودم دیدم تو کوچه ها
مادر افتاد
عبدالزهرا خودم دیدم بی کس و تنها جون داد
میون کوچه زمین گیر شد
حسن پیر شد حسن پیر شد
غربت بابا که تفسیر شد
حسن پیر شد حسن پیر شد