عجب شور و حال و صحن و سرایی حسین طاهری

عجب شور و حال و صحن و سرایی حسین طاهری میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها

عجب شور و حال و صحن و سرایی
و هم قد دنیا داری فدایی
منم خاک پای شاه خراسان
تو هم دل بند موسی رضایی

چه کبوترایی چه صحن باصفایی
تو توی کرامت مثل امام رضایی
پر زده فرشته چون حرمت بهشته
خدا رو دلامون اسم تو را نوشته
بی بی معصومه خانم جان


تو هم قد دنیا داری فدایی
منم خاک پای شاه خراسان
تو هم دل بند موسی رضایی

چه کبوترایی چه صحن باصفایی
تو توی کرامت مثل امام رضایی
پر زده فرشته چون حرمت بهشته
خدا رو دلامون اسم تو را نوشته
بی بی معصومه خانم جان

مثل خورشیدی رو دستای بابا
به تو مادر میگه هزار ماشا الله
مدینه پر شد از عطر تو امشب
نجیب خانمی تو مثل حضرت زهرا
حاجتش روا ش مثل تو بابا امشب

بی بی معصومه  خانم جان

الله الله مبارک للرضا محمد فصولی حضرت معصومه