عشق بی تکراری
عزت بی پایان
از قدیمم با تو
یا قدیم الاحسان