عظمت مولا قبل از خلقت

سخنرانی حجت الاسلام احمدی اصفهانی درباره عظمت مولا قبل از خلقت

جلال الدین صیوفی عبدالرحمن از ادبای بزرگ از مفسرین بزرگ این مرد بزرگ از نظر علمی و تاریخی

از نظر ادبی در فن حدیث و تاریخ. این مرد بزرگ از اهل سنت در کتاب تفسیر الدور المنصور که از کتب مهم اهل سنت است.

در جلد اولش می گوید ذیل آیه ای که می گوید: آدم از طرف خدای منان کلامتی را گرفت و تلفظ کرد، خدا گناهش را بخشید.

این مرد بزرگ سنی در این کتاب تفسیر مهم چندین حدیث نقل می کند که این کلامت این بود. الهی یا حمید و به حق محمد،

یا عالی و بحق علی. آدم خدا را به علی قسم می دهد تا توبه اش قبول شود.