علمدارم بمون نوحه شب هشتم نریمانی

 

علمدارم بمون
سپهدارم بمون
در تاب و در تبم ابالفضل
زمین خوردم پاشو
کم اوردم پاشو
کفیل زینبم ابالفضل

 

شوری برپا شده عالم شده حیران

شب نهم دهه اول محرم ۹۸ در هیئت فداییان حسین اصفهان