علمدار حضرت ولی قاسم سلیمانی
سرا پایت نور منجلی قاسم سلیمانی
نگاهت شمشیر صیقلی قاسم سلیمانی
ای الگوی شیوه‌ی علی قاسم سلیمانی

رمز انتقام قاسم سلیمانی
ذکر یاعلی قاسم سلیمانی

ناصِرَ الحُسین قاسم سلیمانی

تو تصویر دین و غیرتی قاسم سلیمانی
تو مجموع عشق و عزتی قاسم سلیمانی
تو شاگرد خوب نهضتی قاسم سلیمانی
تو با خونت رمز وحدتی قاسم سلیمانی

جان ملت و روح امتی قاسم سلیمانی
فدایی‌های تو هم قسم قاسم سلیمانی
به دست ظلم می‌شود قلم قاسم سلیمانی
نمی‌افتد بر زمین علم قاسم سلیمانی
سپاه قدس می‌رسد حرم قاسم سلیمانی

خواب ظالمان قاسم سلیمانی
می‌زند به هم قاسم سلیمانی

ناصِرَ الحُسین قاسم سلیمانی

جهان محو اقتدار تو قاسم سلیمانی
همه یاران در مدار تو قاسم سلیمانی
همه خوبان هم قطار تو قاسم سلیمانی
شهیدان در جوار تو / قاسم سلیمانی

اعتبار ما / قاسم سلیمانی
افتخار ما / قاسم سلیمانی

به نام خشم تمام ما / قاسم سلیمانی
به شمشیر بی‌نیام ما /قاسم سلیمانی…
به دشمن گفته امام ما / قاسم سلیمانی…
بترسد از انتقام ما / قاسم سلیمانی…

#انتقام_سخت / قاسم سلیمانی…
شد پیام ما / قاسم سلیمانی…

ناصِرَ الحُسین / قاسم سلیمانی…

🔗 @MAHMOUDKARIMMI

سفیر عرش می‌زند صدا / قاسم سلیمانی…
عَلیٰ عالَم یانوحو عَلی / قاسم سلیمانی…
سفیر عرش می‌زند صدا / قاسم سلیمانی…
علی عالم یانوحو علی / قاسم سلیمانی…

که نوشیده از خم بلا / قاسم سلیمانی…
در آغوش شاه کربلا / قاسم سلیمانی…

عشاق الحسین / قاسم سلیمانی…
یا اَهلَ الوِلا / قاسم سلیمانی…