علم میزنم

به دل رنگ مشکی غم میزنم

تو این تکیه های محرم همش

دارم زندگیمو رقم میزنم

به سر میزنم

برات ناله شب تا سحر میزنم

در خونتون باز در میزنم