علی شاه ، علی ماه
علی نصر من الله
علی ذکر لب دل آقا
منو بهانه ی نجف
دلم ترانه ی نجف
خداکند سفر کند
به آستانه ی نجف