یا علی یاعلی ما سپاه فتح و خیبریم
رهروان راه حیدریم
غیرت و عزت ایرانی هست الله اکبر
تا ابد شور جمارانی هست الله اکبر
یک سلیمانی ما رفت ولی الله اکبر
بیست میلیون سلیمانی هست الله اکبر
چه سپاهی چه امیری چ
ه فرمانده کلی چه یاران دلیری
علی اسدالله علی ولی الله