قامت دامادی مولا تماشا دارد امشب

او چه غم دارد عروسی مثل زهرا دارد امشب

می به ساغر کن پیاپی ساقیا بی واهمه

از سر مستی بگویم یا علی و فاطمه

دخت احمد در نگاه مرتضی میخندد امشب

مرتضی در دیده ی خیر النسا میخندد امشب

با تبسم، چشم مست مصطفی می خندد امشب

شادمانی کن، کزین شادی خدا می خندد امشب

قامت دامادی مولا تماشا دارد امشب

او چه غم دارد عروسی مثل زهرا دارد امشب

نوای مستی شنو از تمام هستی امشب

حبیبه ی مهربان احمد عروس خدا شود

فلک بگردد، ملک بخندند، حور العین برقصند

بهشت برین با صفا شود امشب

خدا تماشا کند چو زهرا، نگاهش به سوی نگاه خوش مرتضی شود

به دست لطف محمد، خم گیسوی علی را خدا شانه می کند

علی به هر تار گیسو، دل عاشق مرا مست دیوانه می کند

قامت دامادی مولا تماشا دارد امشب

او چه غم دارد عروسی مثل زهرا دارد امشب