قسم به آیات الهی به معجزات مصطفی ایی
فاطمه تو مادر مایی
به حال من توجه ات تسکینه
قیامت من با شما تضمینه
چشم هام فقط از تو کرم می بینه
رزق من از سفره ی تو تامینه
بعد خدا به تو امیدوارم
خودم به کرم شما می سپارم
همیشه در قلب من میمونی
مادرمی خیلی دوست دارم