قسم میدم آقا تورو کوفه نیا

ندارن اهل کوفه ای شرم و حیا

ببین تو التماسمو از تو چشام ، آقا نیا

پشیمونم نامه برات نوشتم آقا

پشیمونم دختراتو نیاری آقا

پشیمونم آقا میشی غریب و تنها

گره به کارم شده ، رمق نمونده برام

من از خدا مرگمو به راه زینب میخوام

… غریب آقام غریب آقام ، غریب آقام غریب آقام …

بساط نیزه سازیا شلوغه و

غروب شهر کوفه بی فروغه و

آقا نیا که قول و حرف آدماش دروغه و

تو این سینه دلشوره دارم واسه زینب

با چشم تر گریه میبارم واسه زینب

ببین آقا که بیقرارم واسه زینب

نصیب زینب میشه اسارت و هلهله

به دستای خواهرت میمونه جا سلسله

… غریب آقام غریب آقام ، غریب آقام غریب آقام …

خدا کنه سرم بیفته پای تو

دوتا پسر دارم اونم فدای تو

میترسم آخرش بگیره خواهرت عزای تو

نیا آقا نگرونم برا رقیه

نیا آقا جون و تنم فدا رقیه

نیا آقا که نبینه بلا رقیه

میخندن اینجا همه به گریه ی دخترت

تو قتلگاه عاقبت میاد صدا مادرت

… غریب آقام غریب آقام ، غریب آقام غریب آقام …