مادرانه دعام کردی عمریه بهت بدهکارم
حتی از مادرم بیشتر دوست دارم
تلخی زندگی باتو از عسل میشه شیرین تر
اونکه میگیره تحویلم تویی مادر
زیر چادر تو اهل عزتم
الهی همیشه باشه روی سرم