ماه حسن صبر کن بپوشونم روتو – مداحی شهادت حضرت قاسم – مداحی شهادت حضرت قاسم

 

ماه حسن صبر کن بپوشونم روتو

حرم به میدون برد عطرگیسوتو

تو میری حرم در خروشه

تو میریو میخونیم به گوشه

همه کفن به تن ها که عاشق

محال جوشن بپوشه

تو میریو باتو دله حرم میره

تو چشم من انگار برادرم میره

حنا بگردونید بین بنی هاشم

از زیره قرانم داره میره قاسم

ماه عسل صبر کن بپوشونم رو تو

حرم به میدون برد عطر گیسوتو

تو میریو حرم در خروشه

تو میریو میخونیم به گوشه

همه کفن به تن ها که عاشق

محال جوشن بپوشه

تو میریو باتو دله حرم میره

تو چشم من انگار برادرم میره

حنا بگردونید بین بنی هاشم

از زیره قرانم داره میره قاسم

الگوی زیبای تمومه ساداتی

توی لباس رزم انگار که باباتی

برو لباتو غرق عسل کن

برو له قول بابات عمل کن

برو ولی برای اخرین بار عموتو محکم بقل کن

دوره سرت عمه عمامه میبنده

کی تاحالا از عشق

اینجوری دل کنده

حنا بگردونید بین بنی هاشم

از زیر قرآنم داره میره قاسم

بروی خاک ازهم آیینه میپاشه

اگر که زیر سم مرکب باشه

اگه نیزه بیوفته به جونت

شکسته شد اگه استخونت

میام کنار جسمت که غرق شم

میونه دریای خونت

چقد یتیمونه دله منو بردی

صدام زدی باز صورت زمین خوردی

حنا بگردونید بین بنی هاشم

از زیر قرآنم داره میره قاسم

 

منو ببخش اگه کم اسمتو بردم

مراسم سیاه پوشان محرم در هیئت جوانان سید الشهدا(ع)