ما از خاک

بوترابیم

سرباز طفل ربابیم

با جون و دل

پا رکابیم

ای حسین جان