ما تحت فرمان زینب
در راه طفلان زینب
سرباز گلدان زینب
ای حسین جان
مثل زینب
علم بر میداریم
داغ از قلب
حرم برمیداریم
روز رجعت میاد انشالله
پشت اقا قدم بر میداریم