مثل قاسم با شهیدان با سربند یا حسن جان
باهم بستیم عهد و پیمان ای حسین جان
قدر این روضه هارو می دونیم
تا پای مرگ حسینی میمونیم
روز رجعت به شوق جون دادن
ما احلی من العسل رو میخونیم