از ازل آب و گلم گفت که من کوثری ام
فاطمیین و حسینی و حسنی و حیدریم