رفعت در آستان تو تفسیر میشود

دل با خیال لطف تو تسخیر میشود

صدها هزار نامه آلوده از گناه

با یک نگاهلطف تو تطهیر میشود

بیش از اجل به خانه چشمم قدم بزار

آقاجانم

تعجیل کن فدایت شوم دیر میشود

یا امام رضا

حتی سکوت درحرم تو عبادت است

اینجا نفس به یاد تو تکبیر میشود

اینجا کبوتر دل اگر آیداز بهشت

اطراف گندم تو زمین گیر میشود

یا امام رضا

صیاد را به نیم نگه صید میکنی

آهو به یک ضمانت تو شیر میشود

دیوانه میشود دل را در این حرم

دیوانه ای که عاشق زنجیر میشود

رضا جان یا امام رضا