میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع)
خوی محمد شعارساز که خویی