عزت از آل عبا داریم ما
الفتی با اولیا داریم ما
در دل انوار خدا داریم ما
دوستیم با مرتضی داریم ما
در خراسان کیمیا داریم ما