غم مخور آخر گره از کار ما باز میشود
غنچه با آهنگ دلتنگی شکوفا میشود