کسی که در این آستان مور شد
کمش را خریدند و محشور شد