اومدم یکم باهات حرف بزنم سبک بشم
بازبون مناجات حرف بزنم سبک بشم
آخه کی شبیه تو به حرف من گوش میکنه
چی گذشته های تلخم رو فراموش میکنه
آره یادم نمیره عهدی که باتو بستم
آره یادم نمیره قول هایی که شکستم