در سجده بپاي تو هزاران آدم
جارو كش تو هزاران مريم
محتاج دعای تو هزاران خاتم

ای شاه گدای تو هزاران حاتم

من نیز یكی از این هزاران توام
هر چند به این سو و به آن سو نزدم

هر چند به این كو و به آن كو نزدم

پیش تو به آفتاب هم رو نزدم

در صحن تو من اگر چه جارو نزدم

مشغول غلامی غلامان توام