من جوونم اما نفس برام نمونده
این زهر کینه قلب منو سوزونده
میونه هجره به خاک غم نشستم
مهدی کجایی بیا که دل شکسته ام
آخرش راحت شدم از این بلا
غرق عزا میشه تموم سامرا
مهدی بیا کنارم تا رو پات سر بزارم
برای غربتت من یه دریا گریه دارم