مورم تویی سلیمانم
من نوکر تو سلطانم
حسین جانم حسین جانم
هرگز نمیشود کوتاه
دستم ز دامنت ای شاه
ابد والله