میشناسنم به نام تو
تو کوچه و خیابونا
آقایی کردی بازم کشوندیمون تو روضه ها
سرم بالا میگیرم یه عمره که سینه زنم
اخه حسینی شده دست امام حسنم