نگاه مختصری کن به چشم های ترم کربلایی حنیف طاهری

 

نگاه مختصری کن به چشم های ترم
به جان سالم ازین مهلکه به در ببرم
لبی تکان بده پلکی به هم بزن بابا
نفس بکش علی اکبر
نفس بکش پسرم

 

به گمانم به سرت هست محیا بشوی

کربلایی حنیف طاهری/دیدم خانه در آتش و دود