همیشه تو اوج تاریکی
خورشید امیدتو دیدم
زنده موندم اربعین امسال
ضریح جدیدتو دیدم
به همه میگم که این
آقا مثل مجتبی کرم داره
همه خوشحالیم از اینه
یه امام حسن حرم داره
چه حریمی مرقدی چه ضریح وگنبدی
چشماتو میبندی و حس میکنی تو مشهدی