هيهات منا الذله حاج میثم مطیعی نوحه انقلابی محرم

 

بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ … هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
بین ذلت و پیکار…. هیهات اگر ذلت را انتخاب کنیم

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

إنَّ الحسينَ قاما … كيْ يَحفَظَ الإسلاما
امام حسین قیام کرد …. تا اسلام را حفظ کند

ردَّاً لفِسقِ يزيدْ … إذْ عَطَّلَ الأحكاما
تا به فساد یزید پاسخ دهد‌ …. زیرا احکام اسلام را تعطیل کرد.

بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ … هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
بین ذلت و پیکار…. هیهات اگر ذلت را انتخاب کنیم

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

خَطُّ الحسينِ قائم … حتى ظُهورِ القائم
راه امام حسین …. تا ظهور ادامه دارد

ها هُم أحرارُ الدُّنيا … قد سَطَّروا المَلاحم
اینان آزادگان جهانند…. که حماسه ها آفریدند

بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ … هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
بین ذلت و پیکار…. هیهات اگر ذلت را انتخاب کنیم

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

في اليمنِ صبرٌ و صُمود … في اليمنِ للهِ جُنود
در یمن صبر و پایداری است…. در یمن، خداوند سربازانی دارد

قد قَلعوا قرنَ الشيطان … تبَّتْ أيديْ آلِ سعود
شاخ شیطان را از ریشه برکندند…. بریده باد دستان آل سعود

بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ … هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

خيبرُ خيبرُ يا صُهيون … جيشُ محمدَ قادمون
ای صهیون، خیبر را به یاد آور… ارتش محمد (ص) در راه است

إسرائيلُ زائلةٌ … حزبُ اللهِ مُنتصرون
اسرائیل نابود شدنی است… حزب الله پیروز است

بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ … هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.

 

هيهات منا الذله

حاج میثم مطیعی نوحه انقلابی محرم : خنجر یمنی را بردار

دسته عزاداری ظهر عاشورای حسینی هیئت میثاق با شهدا