بغض بابا وسط سفره ی افطار شکست

هی فرو خورد فرو خورد و به هر بار شکست

حفظ ظاهر به خدا سخت تر از هر کاریست

چهره پیر پدر پای همین کار شکست

اشک میریخت به یاد همه خاطره هاش

هق هقش زیر همین بارش رگبار شکست