تو جاده پر از مردمه…
ببین موکب چندمه …
پذیرایی از جون و دل …
رو لب ها هَلابیکُم….
دلم رو گرفتم رو دست…
چه شوری تو این جاده هست ….
ولی چایی موکب ها ….
برامون یه چیز دیگست
می گیرم رو شونم علم رو
می خوام که ببینم حرم رو
بیارم، پدر، مادرم رو
شدم گرفتار اربعین….
چقدر دیدن داره اربعین….
می خوام که باشم امسال منم…
تو عکس زوار اربعین….
حسین حسین ای جانم حسین