خوش به حال شهدا نور صفا را دیدند

درشب واقعه مصباح خدا را دیدند
خوش به حال شهدا چشم ز دنیا بستند
در عوض بارگه هفت سماء را دیدند
خوش به حال شهدا بنده شیطان نشدند
در تجلی گه اخلاص خدا را دیدند
خوش به حال شهدا ، وای به حال من و تو
ما کجا و شهدا ، بین که کجا را دیدند

@seyedrezanarimani

ما پی تذکره ی کرب و بلا می گردیم
شهدا شاه ذبیحأ به قفا را دیدند
ما دعای فرج و ندبه زِ بَر میخوانیم
شهدا مهدی خورشید لقا را دیدند
خوش به حال شهدا عقده گشایی کردند
اهتزاز علم عقده گشا را دیدند
دست برسینه نهادند و سلامی دادند
تاکه فرماندهی کل قوا را دیدند
نام فرمانده کل شهدا عباس است
ای خوش آن قوم یل شیر خدا رادیدند