واحد کوتاه / حسین طاهری

در دم مرگ اگر پا به سرم بگذاری
عمر جاوید به شیرینی آن یک دم نیست

بگذار عالمیان طعنه زنندم، گویم:
هر که خود را سگ کوی تو نخواند آدم نیست