فرشته ی بهشتم ، ترا كجا بهشتم

چه بود سر نوشتم به خون دل نوشتم

بخواب جاودانه رقيه ام رقيه

به دامنم مكانت گرفته گرد جانت
تمام همرهانت به نقطه دهانت

نگاهها نشانه ، رقيه ام ، رقيه

پدر مگر كجا بودي ؟ به دردت آشنا بود

چه خوابي اي خدا بود ؟ نواي نينوا بود

گرفته اي بهانه ، رقيه ام ، رقيه

ز جمع ما گسستي رقيه ام ، رقيه

رقيه اسيرم ، بپا شو اي صغيرم
به دامنت بگيرم ، به پيش تو بميرم

كجا شدي روانه رقيه ام ، رقيه

دل حرم كباب است ، به نغمه رباب است
بگويمش ثواب است رقيه ام به خواب است