هر پنجه ای که شانه گیسو نمی شود
هر قبله ای که گوشه ابرو نمی شود