کبوتر بقیع شدم امشب
پرم رو میکشم رو خاکا
نه زائری نه خادم داره
نه حتی روضه خون توی این شب ها